PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI STP INVESTMENT S.A. dnia 30.09.2020 r.

Zarząd Spółki STP Investment S.A. w Bochni, wpisanej do KRS: 0000287355 – Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego- działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (STP Investment S.A., ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia) w dniach roboczych, w godzinach od 815.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

Niniejsze wezwanie jest 1 z 5 wymaganych przez ww. przepis prawa.

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI STP INVESTMENT S.A. dnia 14.10.2020 r.

Zarząd Spółki STP Investment S.A. w Bochni, wpisanej do KRS: 0000287355 – Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego- działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (STP Investment S.A., ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia) w dniach roboczych, w godzinach od 815.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

Niniejsze wezwanie jest 2 z 5 wymaganych przez ww. przepis prawa.

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI STP INVESTMENT S.A. dnia 29.10.2020 r.

Zarząd Spółki STP Investment S.A. w Bochni, wpisanej do KRS: 0000287355 – Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego- działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (STP Investment S.A., ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia) w dniach roboczych, w godzinach od 815.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

Niniejsze wezwanie jest 3 z 5 wymaganych przez ww. przepis prawa.

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI STP INVESTMENT S.A. dnia 13.11.2020 r.

Zarząd Spółki STP Investment S.A. w Bochni, wpisanej do KRS: 0000287355 – Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego- działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (STP Investment S.A., ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia) w dniach roboczych, w godzinach od 815.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

Niniejsze wezwanie jest 4 z 5 wymaganych przez ww. przepis prawa.

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI STP INVESTMENT S.A. dnia 30.11.2020 r.

Zarząd Spółki STP Investment S.A. w Bochni, wpisanej do KRS: 0000287355 – Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego- działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (STP Investment S.A., ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia) w dniach roboczych, w godzinach od 815.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

Niniejsze wezwanie jest 5 z 5 wymaganych przez ww. przepis prawa.